Rolnictwo ekologiczne

Definiując system rolnictwa ekologicznego posłużymy się definicją z podstawowego dokumentu regulującego zasady rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej – rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.:

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów.

Produkcja ekologiczna została uznana za wyjątkowy system produkcji, stąd objęto ją systemem wsparcia w postaci dodatkowych dopłat do powierzchni upraw.

W nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 system rolnictwa ekologicznego będzie wspierany przez płatności do powierzchni upraw ekologicznych. Stawki zaplanowanych płatności prezentuje tabela poniżej.

 

Rodzaj upraw Stawki płatności
Okres przestawiana Po okresie przestawiania
Uprawy rolnicze 966 zł/ha 792 zł/ha
Uprawy warzywne 1557 zł/ha 1310 zł/ha
Uprawy zielarskie 1325 zł/ha 1325 zł/ha
Uprawy sadownicze (podstawowe) 1882 zł/ha 1501 zł/ha
Uprawy sadownicze (ekstensywne) 790 zł/ha 660 zł/ha
Uprawy paszowe na gruntach ornych 787 zł/ha 559 zł/ha
Trwałe użytki zielone 428 zł/ha 428 zł/ha

 

Dopłaty ekologiczne będą przyznawane w wysokości:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię użytków rolnych od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię użytków rolnych powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię użytków rolnych powyżej 100 ha.

Płatność będzie powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych obejmujących koszt corocznych kontroli wykonywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące.

W związku z utrudnionym dostępem do środków ekologicznej produkcji, na stronach internetowych odpowiednich instytucji opublikowano listy z wykazem ekologicznego materiału rozmnożeniowego oraz nawozów i środków ochrony roślin przeznaczonych do produkcji ekologicznej. Wykazy są dostępne po kliknięciu na odpowiedni link poniżej:

 

nawozy ekologiczne

pestycydy ekologiczne

ekologiczny materiał rozmnożeniowy