Programy pomocowe

Poniżej prezentujemy Państwu opis wybranych zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej programów pomocowych skierowanych do rolników oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Informacje pochodzą z zatwierdzonego przez Komisję Europejską Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i mają charakter informacji ogólnych, które będą uszczegóławiane przez krajowe przepisy.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Pomoc w ramach tego działania udzielana jest na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Restrukturyzacja w ramach tego działania musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
 • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D).

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna, albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny. Beneficjentem działania może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Możliwe jest podwyższenie poziomu (%) pomocy młodym rolnikom oraz w ramach inwestycji zbiorowych. Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli,
 • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku,
 • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej,
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 • koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Nie ma natomiast możliwości wsparcia zakupu zwierząt. Podatek VAT nie jest uznany za koszt kwalifikowalny. W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika). Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. W przypadku rozwoju produkcji mleka krowiego pomoc przyznaje się, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro. Jeżeli o pomoc na inwestycję dotyczącą rozwoju produkcji mleka krowiego ubiega się młody rolnik, pomoc może być przyznana nawet jeżeli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo utrzymywanych jest mniej niż 15 krów. W takim przypadku wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną zostanie osiągnięty próg co najmniej 25 krów. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia. Beneficjent korzystający z działania będzie zmuszony zobowiązać się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy. Kwoty i stawki wsparcia: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

 • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Powyższe limity nie łączą się. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

 

POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy
rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 000 zł i wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy , druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Pierwsza i druga rata zostaną wypłacone maksymalnie w ciągu 5 lat od przyznania pomocy. Pierwsza rata zostanie wypłacona po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Młody rolnik to wg definicji osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Jeżeli młody rolnik ubiegający się o przyznanie pomocy rozpoczął urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, okres liczony od dnia rozpoczęcia urządzania gospodarstwa do dnia złożenia wniosku nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Gdy okres ten przekracza 12 miesięcy rolnik jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie.

Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący gospodarstwem.

Jeżeli urządzanie gospodarstwa:

1) rozpoczyna osoba małoletnia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości,

2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia, okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:

 • chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
 • prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt
  laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Aby wniosek mógł być rozpatrywany gospodarstwo wskazane w biznesplanie musi spełnić następujące warunki:

 • powierzchnia użytków rolnych jest równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równa co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większa niż 300 ha,
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Zobowiązania beneficjenta:

 • nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia
  doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • w wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10%,
 • beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem,
 • beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Pomoc będzie miała formę premii. Będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Kwota wsparcia – 60 000 zł.

Potencjalny beneficjent: rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro.

Pomocy nie przyznaje się na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz
niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie
najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

W niniejszym dofinansowaniu przewiduje się preferencje dla gospodarstw ekologicznych.

POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (PREMIE NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ)

Pomoc będzie miała formę premii. Wypłacana będzie przed zaplanowanymi zakupami w dwóch ratach:
pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

 • budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
 • zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • koszty ogólne.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest osobą fizyczną i spełnia następujące warunki:

 • jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne, w którym wnioskodawca jest ubezpieczony, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla niniejszego gospodarstwa rolnego przyznano płatność do gruntów rolnych,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje/mieszka wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5
  tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Warunkiem uzyskania premii jest stworzenie biznesplanu, w którym muszą znaleźć się następujące założenia:

 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
 • nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Kwota premii będzie wynosić do 100 000 zł.

Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie:

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • turystyki wiejskiej,
 • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
 • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
 • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program będzie wsparciem działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług dla gospodarstw rolnych, opisanych w co najmniej jednym z trzech kodów PKD:

– 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

– 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

– 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach.

Z działania może skorzystać osoba fizyczna lub osoba prawna, która prowadzi  mikroprzedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa te muszą wykonywać działalność gospodarczą przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przy czym do tego okresu wlicza się także okres zawieszenia działalności gospodarczej. oraz udowodnić udokumentowane fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego, wykonanie usług rolniczych na kwotę co najmniej 20 000 PLN brutto, nie mniej jednak niż po 10 000 PLN brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty kwalifikowalne obejmą koszty zakupu (wraz z instalacją) nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego. Kosztami kwalifikowalnymi mogą być także koszty leasingu. Podatek VAT nie będzie uznany jako koszt kwalifikowalny. Na dzień dzisiejszy nie ma szczegółowych informacji jakie koszty będą uznawane za możliwe do refundacji.

Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a w stworzonym biznesplanie założy prowadzenie działalności w zakresie usług powiązanych z sektorem rolnym.

Poziom pomocy wyniesie maksymalnie 50% kosztów inwestycji (kosztów netto). Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wyniesie 500 000 zł.

PRZETWÓRSTWO I MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Beneficjentem działania będzie mógł zostać rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Koszty kwalifikowalne będą obejmować:

 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
 • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń (do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży), aparatury (pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania), urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
 • opłaty za patenty i licencje,
 • koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie będą uznane za koszty kwalifikowalne.

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight),

2) wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z:

 • rolnikami,
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 • produkty rolne wytworzone przez ich członków,
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

W ramach działania będą wspierane inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.

Pomocą finansową objęte są operacje dotyczące sprzedaży hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa i wyrobów z mięsa, zboża, rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą w niniejszym działaniu zostanie określony w przepisach krajowych.

W sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, wsparcie nie może dotyczyć budowy nowych zakładów – warunek ten nie dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Poziom pomocy wyniesie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wyniesie 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji to 100 000 zł.

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wyniesie 300 000 zł, natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.